Generalfullmakt och framtidsfullmakt

Generalfullmakt

En generalfullmakt är en fullmakt som gäller brett och generellt. Den ger fullmaktshavaren behörighet att agera i fullmaktsgivarens namn i alla de angelägenheter fullmaktsgivaren själv har kapacitet att agera i. Det innebär också att om fullmaktsgivaren skulle förlora förmågan att agera med juridiskt bindande verkan, exempelvis pga. demens eller annan psykisk störning, kan generalfullmakten komma att förlora sin verkan.

Skulle fullmaktsgivaren gå bort ska dock en generalfullmakt som huvudregel fortsätta gälla, trots att fullmaktsgivaren då inte själv kan agera med juridiskt bindande verkan. Om man inte vill att en generalfullmakt ska fortsätta att gälla om man går bort, kan man frångå huvudregeln genom att skriva in det i fullmakten.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är en särskild typ av fullmakt genom vilken man utser en person som, från och med en framtida tidpunkt, ska ta hand om ens personliga och/eller ekonomiska angelägenheter. Framtidsfullmakten börjar endast gälla om fullmaktsgivaren blir beslutsoförmögen. Med det avses att fullmaktsgivaren saknar mental förmåga att själv ta hand om, och ta ställning i, de angelägenheter som fullmakten gäller, t ex. på grund av en olycka eller psykisk eller fysisk sjukdom.

En framtidsfullmakt kan sägas vara ett alternativ till ett förordnande om god man eller förvaltare. Att upprätta en framtidsfullmakt skapar dock större förutsägbarhet, möjliggör självbestämmande i högre grad, och kräver inte inblandning från någon myndighet.

En framtidsfullmakt omfattar bara de angelägenheter som fullmaktsgivaren väljer att den ska omfatta. Den kan göras såväl specifik och avgränsad som generell. Även en framtidsfullmakt fortsätter som huvudregel att gälla efter fullmaktsgivarens bortgång, om inget annat står i fullmakten.

Behöver man både en framtidsfullmakt och en generalfullmakt?

Det beror på. Det kan fylla en funktion att ha både en generalfullmakt och en framtidsfullmakt, och fullmakterna är inte per definition exklusiva i förhållande till varandra på något sätt. De kan gälla under olika förutsättningar, användas för olika ändamål, och kan vara användbara under olika skeden i livet. Om man vill att någon ska kunna företräda en (generellt) här och nu behövs en generalfullmakt. En framtidsfullmakt kan vidare ta vid då en generalfullmakt inte längre har någon verkan t ex. på grund av att fullmaktsgivaren blir dement. Oavsett om man har en generalfullmakt eller inte, kan upprättandet av en framtidsfullmakt skapa både trygghet och förutsägbarhet för såväl en själv som ens anhöriga. Samtidigt är det bra att vara medveten om att det, om man upprättar flera fullmakter som gäller under samma tid och för samma angelägenheter, kan uppstå förvirring kring de flera fullmaktshavarnas behörighet och befogenhet liksom fullmakternas och fullmakthavarnas inbördes förhållande.