Låna och låna ut pengar

Om du ska låna ut pengar till någon är det en god idé att se till att det finns bevis på att lånet har utbetalts. Ett sätt att göra det, är att upprätta ett skuldebrev. Ett skuldebrev kan ses som ett kvitto på att du faktiskt har lånat ut pengar.

I ett skuldebrev beskrivs lånets storlek, vilka villkor som gäller för lånet samt hur återbetalning ska ske. Det är inte heller ovanligt att långivaren (borgenären), kräver ränta på skulden. Betalar inte låntagaren (gäldenären) i tid ska dessutom dröjsmålsränta utgå enligt räntelagen, om inte annat har avtalats.

Skuldebrev brukar delas in i två huvudkategorier, så kallade enkla skuldebrev och löpande skuldebrev.

Enkelt skuldebrev:

Ett enkelt skuldebrev är ställt till en viss person. Det betyder att skuldebrevet anger en specifik borgenär, alltså namnger den som har rätt att få betalt från den skuldsatte.

Löpande skuldebrev:

Ett löpande skuldebrev är, istället för att vara ställt till en viss bestämd person, ställt till innehavaren av skuldebrevet utan att specificera vem denna innehavare är.

Vad krävs för att ett skuldebrev ska vara giltigt?

Skuldebrev regleras av Skuldebrevslagen. Följande måste enligt Skuldebrevslagen finnas med i ett skuldebrev för att det ska vara giltigt.

  • Uppgifter om borgenär och gäldenär, dvs. långivare och låntagare.
  • Hur stor skulden är.
  • Vilka villkor som är gällande för lånet, det vill säga t ex. vad som gäller i fråga ränta, amortering och räntesats.
  • Skuldebrevet kan också innehålla en reglering om vad som ska ske om betalning inte sker i tid.

Tänk på detta när betalning sker

  • Notera på skuldebrevet när skulden, eller delar av skulden, är betald. Gäldenären har rätt att kräva att det antecknas på skuldebrevet när eventuell räntebetalning och delbetalning har skett.
  • Skriv kvitto. Gäldenären har rätt till att få kvitto vid betalning. Kom ihåg att på kvittot skriva när betalningen gjordes och hur stor betalningen var.
  • Lämna skuldebrevet till gäldenären när lånet är återbetalt, så att det kan makuleras och inte riskerar att komma i orätta händer.