Om inget testamente finns 

Om en person avlider, och testamente saknas, fördelas arvet utifrån den arvsordning som följer av lagen. I lagen delas arvingar in i olika grupper som kallas arvsklasser. En arvsklass måste vara helt tom innan arvet går vidare till någon i efterföljande arvsklass.

1) Den första arvsklassen

Bröstarvingar, den avlidnes barn och barnbarn, ärver i första hand och tillhör den första arvsklassen. Är man gift och har gemensamma barn ärver däremot den efterlevande maken före gemensamma barn. Likaså ärver en efterlevande make om den avlidne är gift och inte har några barn. Särkullbarn, barn från ett annat förhållande, har rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders bortgång.

2) Den andra arvsklassen

Saknas make, barn och barnbarn går arvet vidare till den andra arvsklassen. I den finns föräldrar och syskon till den avlidne. Om arvet går till den andra arvsklassen ärver i första hand föräldrarna och i andra hand, om föräldrarna inte längre lever, den avlidnes eventuella syskon och syskonbarn.

3) Den tredje arvsklassen

Skulle inte heller föräldrar, syskon eller syskonbarn finnas går arvet till arvingar i den tredje arvsklassen. I den tredje arvsklassen finns far- och morföräldrar och deras barn, alltså mostrar, fastrar, morbröder och farbröder till den avlidne. Om en far- eller morförälder är avliden ärver dennes eventuella barn sin avlidne förälders del. Kusiner ärver dock inte, och inte heller andra släktingar.

Allmänna arvsfonden

Om inga arvingar finns i någon av de tre arvsklasserna och inget testamente har upprättats, går arvet till Allmänna arvsfonden. Allmänna arvsfonden är en statlig fond som förvaltar medel efter avlidna personer som saknar både legala arvingar och testamente. Medlen ur fonden används för att stödja projekt av ideell karaktär till förmån för barn, ungdom och personer med funktionsnedsättning.