Integritetspolicy

Lawly erbjuder trygg juridisk rådgivning direkt i din mobiltelefon. För att vi ska kunna leverera det till dig är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Den här policyn syftar till att beskriva hur, varför och hur länge vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för Lawly's plattform för juridisk rådgivning (”Tjänsten”). Den syftar vidare till att informera dig om dina rättigheter kopplade till den personuppgiftsbehandling som rör dig.


Beskrivning av begrepp

Personuppgifter är all slags information som går att härleda till en identifierbar levande person.

Behandling av personuppgifter är allt som kan göras med en personuppgift, t.ex. lagring, ändring, läsning, överlämning etc.

Personuppgiftsansvarig är det företag/organisation som bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt personuppgifterna ska behandlas och därmed även ansvarar för att personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddsregler. 

Personuppgiftsbiträde är det företag/organisation som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning och får därmed endast behandla personuppgifterna enligt personuppgiftsansvariges instruktioner samt gällande lagstiftning.

Lawly's personuppgiftsansvar

Privatpersoner kan få tillgång till Tjänsten genom att köpa den direkt från Lawly eller genom någon av de partners som Lawly har ingått samarbetsavtal med. För att Lawly ska kunna förbereda användarkonton enligt samarbetsavtalet behöver samarbetspartnern föra över personuppgifter till Lawly som identifierar personer (anställda, medlemmar etc.). Detta innebär att samarbetspartnern är Personuppgiftsansvarig för den behandlingen som överföringen utgör. Lawly är Personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som samlas in från den tidpunkt då en privatperson (“Användare”) registrerar ett konto i Tjänsten och därmed tar del av Lawly's Allmänna villkor samt denna Integritetspolicy.

Lawly's behandling av personuppgifter

Vilka uppgifter samlar Lawly in?

Det är alltid du som Användare som väljer vilken information du lämnar till Lawly genom Tjänsten:

  • Vid kontoregistrering: E-post och personnummer
  • När du använder Tjänsten: Namn, tillgångar, civilstånd, adress, medborgarskap, nationalitet, inkomst, information om relationer och familjesituation. m.m.
  • Information om hur du interagerar med Lawly: Hur du använder Tjänsten, IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, operativsystem, geografisk placering m.m.

Varför behandlar Lawly personuppgifter?

Rättslig grund

Fullgörande av avtal: Det är nödvändigt för Lawly att behandla personuppgifterna för att kunna fullgöra skyldigheterna enligt de Allmänna villkoren.

Berättigat intresse: I de fall Lawly anser sig ha ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter har en helhetsbedömning och en intresseavvägning, genom vilken Lawly's legitima intresse av att leverera och utveckla Tjänsten samt marknadsföra och informera om Lawly har ställts mot Användarens intresse och rättigheter, gjorts och resulterat i slutsatsen att Lawly's intresse väger tyngre än Användarens intresse.

Om du är Användare av Tjänsten

ÄndamålRättslig grund

För att verifiera Användarens identitet genom inlogg via e-postadress eller genom en digital signeringstjänst.

Fullgörande av avtal

För att behandla korrekta och uppdaterade personuppgifter.

Fullgörande av avtal

För att tillhandahålla juridisk rådgivning inom ramen för Tjänsten.

Fullgörande av avtal

För att förbereda och upprätta avtal genom Tjänsten

Fullgörande av avtal

För att administrera avtalsförhållandet, exempelvis för att uppfylla våra skyldigheter enligt de allmänna villkoren och för att tillhandahålla de tjänster och information som efterfrågas av Användaren.

Fullgörande av avtal

För att tillhandahålla av supporttjänster relaterat till nyttjandet av Tjänsten.

Fullgörande av avtal

För att marknadsföra Lawly's produkter och/eller tjänster samt förbättra användarupplevelsen.

Berättigat intresse

För att marknadsföra andra aktörers produkter och tjänster relaterade till Tjänsten.

Berättigat intresse

För att utvärdera, utveckla och förbättra kvaliteten av Tjänsten.

Berättigat intresse

För intern felsökning, dataanalys, tester och statistiska ändamål.

Berättigat intresse

För att bearbeta personuppgifter för marknadsföring och spridning av information om Lawly.

Berättigat intresse

Om du är avtalspart eller omnämnd i en handling som upprättas av en användare genom Tjänsten

I vissa fall kräver de funktioner som Lawly erbjuder i Tjänsten att Användaren anger personuppgifter som rör någon annan än sig själv. Det kan t.ex. vara då ett avtal eller någon annan handling ska upprättas genom Tjänsten i vilken den andra personen blir omnämnd eller är avtalspart, eller då Användaren inom ramen för den juridiska rådgivningen lämnar uppgifter som direkt eller indirekt går att härleda till en annan person. Notera att Lawly endast efterfrågar de uppgifter som är nödvändiga för att kunna fullgöra det avtal som har ingåtts med Användaren av Tjänsten genom Lawly's allmänna villkor.

Lawly's rättsliga grund för att behandla Användarens personuppgifter är att vi ska kunna fullgöra de skyldigheter som följer av det avtal som vi har ingått med Användaren. I relation till Användarens avtalsparter och de personer som av olika anledningar omnämns, i avtal eller i samband med rådgivning, grundar sig vår personuppgiftsbehandling på en intresseavvägning. Det innebär att vi bedömer att behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för de ändamål som rör våra Användares, och alltså i förlängningen, våra, berättigade intressen, och att dessa väger tyngre än eventuella den omnämnda personens motstående intressen eller grundläggande fri- och rättigheter.

Hur länge sparar Lawly personuppgifterna?

Lawly behandlar endast personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlats. Vid digital signering av avtal eller andra handlingar genom Lawly's e-signeringstjänst sparas personuppgifter med det elektroniska originalet av handlingen, även om Användarens konto och övriga personuppgifter raderas.

I det fall du har fått tillgång till ett konto i Tjänsten genom någon av Lawly's partners, och inte längre kan få tillgång till Tjänsten genom denna partner, kommer vi alltid att erbjuda dig möjlighet att, genom nya villkor, behålla ditt konto och kunna fortsätta nyttja Tjänsten.

Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data - Du har rätt att få information om de personuppgiftsbehandlingar som rör dig.

Rätt till rättelse - Du har under vissa förutsättningar rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig själv.

Rätt att invända - Du har bl.a. rätt invända mot de behandlingar som grundar sig på berättigat intresse.

Rätt att bli raderad - Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats. I vissa fall har Lawly en skyldighet enligt lag att spara personuppgifter under en bestämd tid. Om detta skulle vara fallet, blockeras de uppgifter som Lawly är skyldiga att spara för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag, och dessa kan alltså inte användas för ett annat ändamål. Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.

Rätt att lämna in ett klagomål - Du har rätt att lämna in klagomål avseende Lawly's hantering av personuppgifter till Datainspektionen.

Mer information om dina rättigheter finns på www.datainspektionen.se

Lagring och överföring

Lawly säkerställer att personuppgifterna som samlas in lagras och behandlas inom EU/EES. I de fall uppgifterna inte behandlas inom EU/EES har Lawly säkerställt att överföringen är laglig enligt gällande dataskyddslagstiftning genom:

  • EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå
  • tillämpning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföring
  • att mottagaren omfattas av Privacy Shield
  • andra lämpliga skyddsåtgärder som uppfyller tillämplig dataskyddslagstiftning.


Personuppgifterna kan komma att överföras till:

  • underleverantörer i deras roll som Personuppgiftsbiträden (IT-tjänsteleverantörer, företag för e-postutskick och informationssökning, analytiska serviceföretag och andra företag med koppling till Lawly's tillhandahållande av Tjänsten).
  • myndigheter för att fullgöra skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut.

Säkerhet

Lawly's Tjänst är en egenutvecklad teknisk plattform som ägs och kontrolleras av Lawly och som löpande utvecklas och kvalitetssäkras. Lawly genomför kontinuerliga kontroller och tillämpar de tillgängliga säkerhetsåtgärder som är lämpliga.

Cookies

Lawly använder cookies och liknande spårningstekniker för att bl.a. analysera användandet av Tjänsten så att vi kan ge dig den absolut bästa användarupplevelsen. Mer information om hur vi använder cookies finns i vår Cookie policy.

Kontakt

Vid frågor om hur Lawly  behandlar personuppgifter:

Företagsnamn: Lawly AB

Org. nummer: 559176-7404

E-postadress: [email protected]

Telefonnr: 08 721 75 55

Adress: c/o Head Agent Sweden 

Kungsgatan 28

111 35 Stockholm


Cookie policy

Lawly använder cookies och liknande tekniker (tillsammans benämnda “cookies”) för att förbättra din användarupplevelse. Denna Cookie Policy (“Policyn”) beskriver hur vi använder cookies på vår webbplats och den tillhörande mobilapplikationen (härefter “webbplatsen”). Policyn beskriver vad dessa tekniker är, varför de används och din möjlighet att välja hur de ska användas.

Policyn beskriver Lawlys användning av cookies. Den syftar till att förklara vad cookies är, varför dom används och vilka val du kan göra kopplat till användningen av cookies. För information om hur vi behandlar personuppgifter i samband med cookies se vår Integritetspolicy.

Vad är en cookie?

En cookie är en lite textfil som består av olika tecken, som skickas från en webbplats och lagras i minnet på besökarens webbläsare, mobiltelefon eller annan enhet som används för att besöka webbplatsen. En cookie kan hjälpa den som tillhandahåller webbplatsen att känna igen den enhet som används till nästa gång webbplatsen besöks, tillhandahålla vissa funktioner och att dokumentera användarbeteenden på webbplatsen.

Sessioncookies och permanenta cookies

Sessioncookies - Dessa cookies upphör att gälla när du stänger webbläsaren.

Permanenta cookies - Dessa cookies finns kvar på din enhet under en viss tidsperiod eller när du tar bort dom.

Första- och tredjepartscookies

Förstapartscookies – Dessa cookies ställs in av den aktuella webbplatsen du besöker, antingen av oss eller av tredje part på vår begäran.

Tredjepartscookies – Dessa cookies ställs in av en annan part än den webbplats du besöker. Om du besöker Lawlys webbplats eller använder Lawlys tjänster, och en annan part ställer in en cookie genom den webbplatsen skulle detta vara en tredjepartscookie.

Lawlys användning av cookies

Typ av cookie

Syfte

Helt nödvändiga cookies

Sammanfattningsvis möjliggör dessa cookies tjänster du har efterfrågat inom ramen för vår webbplats.

Prestandacookies

Dessa cookies möjliggör för oss att känna igen dig samt se hur besökare navigerar när de använder webbplatsen. De hjälper oss också att förbättra och underhålla hur webbplatsen fungerar, till exempel för att se till att du enkelt hittar vad du söker och se till att de sidor du besöker laddas snabbare. Vi kan också inhämta information från våra e-nyhetsbrev eller andra meddelanden vi skickar till dig, inklusive om du har öppnat eller vidarebefordrade ett nyhetsbrev eller klickade på något av innehållet. Denna information upplyser oss om våra nyhetsbrevs effektivitet och hjälper oss att säkerställa att vi levererar information du tycker är intressant.

Funktionscookies

När du besöker webbplatsen, så kan vi lämna en cookie i minnet på din webbläsare. Detta göra att vi kan tillhandahålla tjänsten enligt dina önskemål. Syftet är att tillhandahålla information och tjänster som är relevanta för dig, utan att behöver fråga dig samma frågor varje gång du besöker vår webbplats.

Analyscookies

Vi använder analyscookies för att analyser hur du får tillgång webbplatsen och våra tjänste samt hur de används. Vi använder informationen för att underhålla och utveckla webbplatsen och våra tjänster.


Tredjepartscookies

Lawly använder endast pålitliga tredje parter för annonsering kopplat till vår webbplats. Dessa parter kan använda information kopplat till dina besök på vår webbplats för att generera relevanta annonser om varor och tjänster som du kan tänkas vara intresserad av. De kan också använda teknik för att mäta annonsernas effektivitet. Den information som samlas in av dessa tredje parter gör det inte möjligt för oss eller dem att identifiera ditt namn, kontaktuppgifter eller andra personuppgifter om du inte väljer att tillhandahålla dessa.

Google Analytics används för att hjälpa oss att analysera hur webbplatsen används. Google Analytics använder prestandacookies för att spåra besökarnas interaktioner. Genom att använda cookies kan Google rapportera vilka delar av webbplatsen våra användare besöker, vilken tid på dagen den besöks, om besökare har besökt oss tidigare, vilka webbplatser som hänvisade besökaren till vår webbplats och annan liknande information. Vi har inte möjlighet att kontrollera dessa tredjepartscookies och därför hänvisar vi dig till deras respektive policys.


Tjänsteleverantör

Information om tjänsteleverantörers hantering av data

Google Analytics

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Facebook

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Trustpilot

https://legal.trustpilot.com/for-everyone/cookie-policy

Hotjar

https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

Upsales

https://www.upsales.com/sv/cookie-policy/

Intercom

https://www.intercom.com/legal/cookie-policy

Calendly

https://calendly.com/pages/privacy

reCAPTCHA 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en-GB


Hantera cookies

Du kan när som helst dra tillbaka eller ändra ditt medgivande till vår användning av cookies. Om du inte längre vill ta emot cookies kan du använda dina webbläsarinställningar för att godkänna, neka och ta bort cookies. För att göra det följer du instruktionerna som finns i webbläsaren (vanligtvis under ”Hjälp”, ”Verktyg” eller ”Redigera”). Observera att om du ställer in din webbläsare att nekar cookies kanske du inte kan använda alla funktioner på Lawlys webbplats. Om du vill ha mer information kan du besöka www.allaboutcookies.org.


Uppdateringar av policy

Vi kan komma att göra ändringar i denna policy. Den senaste versionen av policyn finns alltid på vår hemsida. Om du är användare av Lawlys tjänster kommer vi meddela dig om vi gör väsentliga ändringar i policyn genom tjänsten eller genom att vi skickar ett e-postmeddelande till dig.


Kontakt

Tack för att du har läst vår cookie policy. Om du har några frågor kan du kontakta oss på:

Företagsnamn: Lawly AB

Org. nummer: 559176-7404

E-postadress: [email protected]

Telefonnr: 08 721 75 55

Adress: c/o Head Agent Sweden

Kungsgatan 28

111 35 Stockholm