Vad händer nu?

Om du köpt utskrift av ditt testamente och genomgång med jurist, kommer testamentet att skrivas ut och postas hem till dig efter ditt möte.

Börja med att ladda ner ditt testamente. Det gör du enkelt genom att klicka på knappen "Ladda ner ditt testamente". Knappen återfinns både på den websida du hamnade på direkt efter betalning, och i det e-postmeddelande som skickades till din e-postadress direkt i samband med ditt köp.

Läs igenom ditt testamente noggrant

  • Kontrollera att du förstår allting i testamentet och att det speglar din yttersta vilja. Om du inte förstår någon del av innehållet, eller vad det kan komma att få för konsekvenser, kan det komma att påverka testamentets giltighet. Du ska inte underteckna testamentet om du blivit övertalad, lurad eller tvingad av någon annan att upprätta det eller att ge det visst innehåll.
  • Säkerställ att alla person- och faktauppgifter är korrekta.
  • Har du några frågor eller behöver göra tillägg eller ändringar är du välkommen att boka en genomgång av testamentet med en av våra jurister. Boka möte med jurist →

  Välj vittnen

  Du ska välja två vittnen. Vittnenas trovärdighet och iakttagelseförmåga kan få betydelse vid en senare bedömning av om testamentet har upprättats på rätt sätt och därmed är formellt giltigt. Du bör i valet av dina vittnen bl a. beakta att de kan behöva berätta om sina iakttagelser i samband med bevittningen kanske lång tid efter testamentets upprättande. Det är därför inte lämpligt att t ex. välja vittnen som är mycket gamla, eller har kraftigt nedsatt syn. 

  Följande personer får inte bevittna ditt testamente:

  • Någon som är under 15 år.
  • Någon som lider av en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att personen inte förstår betydelsen av att hen undertecknar testamentet
  • Din make eller sambo
  • Dina föräldrar, far- eller morföräldrar, barn eller barnbarn
  • Dina syskon
  • Din svåger eller svägerska
  • Dina svärföräldrar, styvföräldrar, svärbarn eller styvbarn
  • Din förmyndare, god man, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare
  • Någon som ska få något enligt testamentet, eller dennes närstående (make eller sambo, föräldrar, far- eller morföräldrar, barn eller barnbarn, syskon, svåger eller svägerska, svärbarn eller svärföräldrar, styvbarn eller styvföräldrar)
  • Någon som är styrelseledamot i ett bolag, förening, trossamfund eller stiftelse som ska får något enligt testamentet

   

  Underteckna testamentet i närvaro av dina två testamentsvittnen

  • Båda vittnena och du ska vara samtidigt närvarande i samma rum och vittnena ska se när du undertecknar handlingen. Du ska alltså inte underteckna handlingen i förväg, innan du och vittnena, samtidigt, befinner er i samma rum.
  • Innan du undertecknar ditt testamente, berätta för vittnena att handlingen som du har framför dig och som du nu ska underteckna utgör ditt testamente. Vittnena behöver inte veta vad som står i testamentet, men de måste vara medvetna om att handlingen utgör ditt testamente.
  • Glöm inte att fylla i ort och datum. 
  • Skriv också dina initialer längst ned till höger på varje sida på de andra sidor som du inte redan skrivit under med hela din underskrift på.

   

  Be dina vittnen att bevittna testamentet

  • Om du inte känner vittnena personligen, visa din legitimation för att styrka din identitet för dem. Be dina vittnen kontrollera så att ditt personnummer stämmer överens med personnumret i handlingen.
  • Vittnena bevittnar testamentet genom att skriftligen underteckna detsamma med sina respektive namn. Genom att underteckna testamentet intygar de det som står i vittnesmeningen, i stycket ovanför.
  • Vittnena ska utöver att lämna sin underskrift, texta sina respektive namn, så att det tydligt framgår vad de heter och en utomstående kan utläsa vem det är som har bevittnat handlingen. De ska även uppge sitt personnummer, telefonnummer och adress under sitt namn.
  • Även vittnena ska fylla i ort och datum.
  • Likaså ska de sätta sina initialer längst ned till höger på de sidor av testamentet de inte redan har skrivit under med hela sin underskrift på.

  Färdigt!

   Glöm inte att se till att förvara testamentet på ett säkert sätt!

  • Om du vill kan du ta en eller flera kopior av ditt testamente. Kopiorna kan inte ersätta originalet, men kan komma att spela en bevisfunktion om originalet skulle försvinna. Håll koll på antalet kopior som görs, och tänk på att se till att även kopiorna förstörs eller slängs om du vill ändra eller återkalla ditt testamente.
  • Förvara testamentet på ett tryggt och säkert ställe, men var noga med att se till att någon vet var det finns, och kan hittas av dina anhöriga när det är dags för testamentet att verkställas. Informera gärna lämpliga personer om var testamentet förvaras.
  • Förslagsvis förvarar du testamentet i ett kuvert, som du försluter och skriver “Testamente” och ditt namn på. Det kan vidare vara klokt att skriva på kuvertet att kuvertet ska öppnas i närvaro av minst två personer.
  • Vi erbjuder säker förvaring av ditt testamente, läs mer om vår testamentsförvaring här:  Köp testamentsförvaring.