Vanliga frågor om framtidsfullmakter

1. Vad är en framtidsfullmakt och vem får upprätta en framtidsfullmakt?

En fullmakt ger personen som får fullmakten rätt att göra saker för någon annans räkning. En framtidsfullmakt är en särskild typ av fullmakt genom vilken man själv utser en person som, från och med en framtida tidpunkt, ska ta hand om ens personliga och/eller ekonomiska angelägenheter. En framtidsfullmakt utmärker sig särskilt från andra fullmakter genom att den börjar gälla vid en okänd framtida tidpunkt, eller inte alls. Fullmakten börjar nämligen endast gälla om den dag kommer då den som har lämnat fullmakten inte längre själv kan ta hand om de angelägenheter som fullmakten gäller.

Alla som har fyllt 18 år och har förmågan att sköta de angelägenheter som framtidsfullmakten ska omfatta kan upprätta en framtidsfullmakt.

2. Varför behövs en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt skapar förutsägbarhet och framtida trygghet för fullmaktsgivaren och fullmaktsgivarens anhöriga. Den ger möjlighet att själv utse en person som ska ta hand om ens personliga och ekonomiska angelägenheter i framtiden, om den dag kommer då man inte längre själv kan ta hand om dem.

Genom fullmakten kan man också styra, sätta upp villkor och lämna instruktioner till fullmaktshavaren kring hur man vill att olika frågor ska hanteras och hur ens olika angelägenheter ska skötas.

En framtidsfullmakt kan sägas vara ett alternativ till ett förordnande om god man eller förvaltare. En framtidsfullmakt skapar dock större förutsägbarhet, möjliggör självbestämmande i högre grad, och kräver inte myndigheternas inblandning.

3. Vem avgör när fullmakten ska börja användas?

En framtidsfullmakt börjar gälla när fullmaktsgivaren blir vad som kallas för beslutsoförmögen. Med det menas att man på grund t. ex. av sjukdom, en olycka eller ålderdom inte längre har förmåga att själv ta hand om och fatta beslut i de angelägenheter som fullmakten avser.

Huvudregeln är att det är fullmaktshavaren som bestämmer när fullmakten ska börja gälla. Om fullmaktsgivaren har bestämt att ikraftträdandet ska prövas av domstol, eller om fullmaktshavaren begär det, ska ikraftträdandet dock prövas av domstol.

4. Vad gäller framtidsfullmakten för?

Fullmakten omfattar det som fullmaktsgivaren bestämmer att den ska omfatta. Fullmakten kan gälla generellt, eller avse en specifik och avgränsad uppgift. En sådan avgränsad uppgift kan t ex. vara att sälja en fastighet eller förändra en aktieportfölj. En framtidsfullmakt får dock inte, oavsett om den är specifik eller generell, omfatta vissa frågor inom hälso-, sjuk- eller tandvård. En fullmaktshavare får därför t ex. inte ta ställning till åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Däremot får fullmaktshavaren hjälpa till med kontakter med hälso- och sjukvården eller tandvården, om framtidsfullmakten medger det. En framtidsfullmakt får inte heller omfatta frågor av vad som anses vara utpräglad personlig karaktär. Frågor av utpräglad personlig karaktär är t.ex. att ingå äktenskap, bekräfta faderskap eller upprätta testamente.

5. Vilka formkrav finns det för att framtidsfullmakten ska vara giltig?

  • Fullmakten ska vara skriftlig.
  • Det ska framgå att det är just en framtidsfullmakt.
  • Det ska framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare.
  • Det ska framgå vilka angelägenheter fullmakten omfattar.
  • Övriga villkor för fullmakten ska anges.
  • Fullmakten ska bevittnas av två personer.
  • Fullmakten ska visas upp i original när den används.